--------------------------------------------------------------------------------------------------
--- **นักเรียนเตรียมทหาร สามัคคี มีความรู้ คู่คุณธรรม
--------------------------------------------------------------------------------------------------วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นสถาบันการศึกษาที่เตรียมนักเรียนสำหรับ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่ปรับระดับการศึกษาของนักเรียนทุกคน ให้มีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการอันมั่นคง ตลอดจน ให้มีแนวความคิดและความ คุ้นเคยซึ่งกันและกันตั้งแต่เบื้องต้น เพื่อผลแห่งการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต

โรงเรียนเตรียมทหาร ฯ มีภารกิจที่จะให้การศึกษาแก่นักเรียนเตรียมทหารในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการทหารเบื้องต้น และปลูกฝังคุณสมบัติการเป็นผู้นำ อุปนิสัย อัธยาศัย กำลังใจ ให้เข้มแข็งมั่นคง มีพื้นฐานความรู้ คุณสมบัติ และสมรรถภาพอันเหมาะสมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อไป

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

๒.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

๒.๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๗ ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๓๖)

๒.๓ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร

นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือ นายทหาร นายตำรวจชั้นประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะ มิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

๒.๔ มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารหรือตำรวจ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และกฎกระทรวง ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตำรวจ ตามที่กองบัญชาการทหารสูงสุด กำหนด รายละเอียดไว้ในผนวกท้ายระเบียบ

๒.๕ เป็นชายโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา

๒.๖ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีอุดมการณ์เลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ

๒.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๘ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจำคุกตาม คำพิพากษาคดีถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒.๙ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียนเพราะความผิด หรือถูกถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสิ่งเสพติดอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒.๑๑ บิดา มารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรม หรือเป็นผู้ที่มีหลักฐานเชื่อถือได้

๒.๑๒ เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว

๒.๑๓ ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความ และพันธกรณี ตามที่กองบัญชาการทหารสูงสุด กำหนด

๒.๑๔ ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น